លិខិត បំភ្លឺ …. ការសែតខ្មែរប្រជាប្រិយ និងគេហទំព័រ ខេ ភី អិន

លិខិត បំភ្លឺ ….
ការសែតខ្មែរប្រជាប្រិយ និងគេហទំព័រ ខេ ភី អិន ហតញូស៍ សូមធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺ ជូនសាធារជនទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថាៈ កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ អង្គភាពយើងខ្ញុំ បានបង្ហោះព័ត៌មានតាមការសែតខ្មែរប្រជាប្រិយ និងគេទំព័រ ខេ ភី អិន ហតញូស៍ ដែលមានខ្លឹមសារថាៈ..