រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យ លេខ០១ អនក្រ.បក ដោយកំណត់យកថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ជា « ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា » ដែលជាថ្ងៃបុណ្យជាតិផ្លូវការមួយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យ លេខ០១ អនក្រ.បក ដោយកំណត់យកថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ជា « ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា » ដែលជាថ្ងៃបុណ្យជាតិផ្លូវការមួយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។