សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា!តោះមកស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកស្រី វេជ្ជបណ្ឌិត ជក់ កន្និដ្ឋា ដែលអ្នកជំនាញស្បែកក្បាល និងសរសៃសក់

សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា!តោះមកស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកស្រី វេជ្ជបណ្ឌិត ជក់ កន្និដ្ឋា ដែលអ្នកជំនាញស្បែកក្បាល និងសរសៃសក់ និងធ្វើការពន្យល់អំពីបញ្ហាបណ្តាលឲ្យមានការ ជ្រុះសក់ដល់ឆកនិងទំពែក ស្បែកក្បាលស្ងួតឬឡើងអង្គែនិងជាតិប្រេងនេះជាកង្វល់ដែលបងប្អូនជួបរាល់ថ្ងៃ ដូច្នេះសូមទស្សនាស្រាយកង្វល់ចំពោះបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នា។សូមអរគុណ